Vážení přátelé sportu,
dokument, který právě čtete, obsahuje základní informace ohledně toho, jak zpracováváme osobní údaje.

Vážíme si toho, že s námi své osobní údaje sdílíte a jsme odhodláni je v maximální možné míře chránit. Rovněž se snažíme být ve vztahu k vám co nejvíce transparentní, zejména ohledně toho, jak vaše osobní údaje zpracováváme.

Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) jsou vydány za účelem poskytnutí informací o tom, jaké osobní údaje Com-Sys Ice Arena (dále jen „Com-Sys Ice“), zpracovává o fyzických osobách (vyjma zaměstnanců) při své činnosti. Informační povinnost, vyplývající z GDPR ve vztahu k zaměstnancům, je předmětem jiného dokumentu.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) za účelem splnění informační povinnosti společnosti HC Říčany jakožto správce ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů je Říčanská hokejová s.r.o., IČO 02886758, se sídlem: Na Babě 452, 252 42 Osnice.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracování osobních údajů mohou pro HC Říčany provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, kterou Com-Sys Ice s nimi uzavřela. Aktuální seznam zpracovatelů:

1. Vivea s.r.o., U hadovky 564/3 160 00 Praha 6

Osobní údaje dále musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje zpracováváme pouze pro níže uvedené účely:
• Rezervace ledové plochy - kontaktní údaje (jméno, telefon, datum rezervace)
• Bezpečnost hráčů a návštěvníků – kamerový záznam
• Zajištění funkčnosti, sledování návštěvnosti a personalizace vložené reklamy internetových stránek www.comsysicearena.cz
KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
• Údaje ve vztahu k našim obchodním partnerům: titul, jméno, příjmení, IČ, DIČ, fakturační adresa, kontaktní adresa
• Údaje ve vztahu k zákazníkům: titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa
• Údaje ve vztahu ke kamerovému systému: obrazový záznam z kamerového systému zachycující podobu a jednání monitorovaných osob v prostorách Com-Sys Ice

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI
Osobní údaje nejsou předávány do žádné třetí země nebo mimo EU (Evropský hospodářský prostor). Pokud by mělo dojít k předání mimo EU/EHP a současně do zemí, které nesplňují podmínky dostatečné úrovně ochrany osobních údajů, vyžádáme si váš souhlas.

DOBA, PO KTEROU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY
Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je stanovené maximum, vyplývající z účelu zpracování daných údajů. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje (potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti) budou uchovávány 5 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti, každopádně v případě zákonné lhůty pouze po dobu stanovenou přímo právním předpisem.

Osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů správce, budou uchovávány maximálně po dobu 3 let od konce smluvního vztahu se správcem.

Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely budou uchovávány maximálně po dobu 5 let od doby, kdy jste navštívili některou z námi nebo našimi partnery pořádaných akcí.
V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik (oprávněný zájem správce).

PRÁVA FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Děláme vše pro to, aby zpracování vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Vám jsou garantována práva popsána v této sekci, která můžete u nás uplatnit. Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu info@comsysicearena.cz. Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na naší korespondenční adresu.

Veškerá sdělení a vyjádření k vámi uplatněným právům Vám poskytneme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás budeme informovat.

Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů
Jste oprávněn/a od nás požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od nás požadovat informace zejména o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování. Informace vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto memorandu, to vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

Právo na přístup k osobním údajům
Jste oprávněn/a od nás požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu
Pokud došlo na vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od nás požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)
V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Po uplynutí doby nezbytnosti smažeme vaše osobní údaje automaticky, můžete se však na nás se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz můžeme mít povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na omezení zpracování
Zpracováváme vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že např. překračujeme výše stanovené účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na přenositelnost údajů
Pokud si přejete, abychom poskytli vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předáme vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování
Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na nás obrátit a požádat o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Máte právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování (včetně profilování).

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ
Osobní údaje fyzických osob nejsou v Com-Sys Ice předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje získává Com-Sys Ice Arena pomocí registračního formuláře na webové adrese www.comsysicearena.cz

KONTAKT
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat elektronicky na e-mailové adrese info@comsysicearena.cz případně osobně na adrese Škroupova 2625, Říčany.